Moerdijk MeerMogelijk, een samenwerking tussen Rijk, provincie en gemeente

Wethouder Desiree Brummans 
Wethouder gemeente Moerdijk Desiree Brummans 
Unieke kans voor Moerdijk

Als gemeente willen we een economische sprong maken, maar tegelijkertijd onze rust en ruimte behouden. De afgelopen jaren is veel gesproken over een Logistiek Park Moerdijk binnen onze gemeente. Het college is er trots op dat we in juli 2009 samen met Rijk en provincie de bestuurovereenkomst hebben kunnen ondertekenen. Met die ondertekening zijn de afspraken, dat economische ontwikkeling gepaard moet gaan met een versterking van het woon- en leefgenot in onze gemeente, bezegeld.

Moerdijk MeerMogelijk maakt ondermeer het intensiever gebruik van het huidige industrieterrein en een nieuw logistiek park mogelijk. Aandachtspunten zijn onder andere de kwaliteit van het milieu en het duurzaam inrichten van de gebieden.

We verwachten een flinke groei van de werkgelegenheid. Het is toch een geweldig vooruitzicht dat meer jonge mensen in onze gemeente komen wonen, dat het aantal voorzieningen groeit en dat de verkeersveiligheid in een aantal kernen toeneemt. Natuurlijk realiseren we ons dat deze plannen op korte termijn veel impact hebben voor de bewoners in het beoogde gebied voor het Logistiek Park Moerdijk. Zij moeten mogelijk een andere woning en woonomgeving vinden. Daar proberen we als gemeente zo goed mogelijk bij te helpen.

Kortom, we gaan voor een gemeente waar groei inzit; een gemeente met een ideaal werk- en leefmilieu!

Gedeputeerde Bert Pauli 
Gedeputeerde Noord-Brabant Bert Pauli
‘Haven Moerdijk goed voor werkgelegenheid in West-Brabant'

De haven van Moerdijk en West-Brabant nemen een unieke positie in de Delta in ten opzichte van de grote bedrijvigheid in de havens van Antwerpen en Rotterdam en in het verlengde daarvan de haven van Vlissingen. West-Brabant heeft een stevige economie op het gebied van logistiek, biobased economy en circulaire economie (maximaal verwaarden van producten uit de natuur). In combinatie met de fysieke kwaliteiten van de haven van Moerdijk kan dat voor veel werkgelegenheid zorgen. Want met de inland terminal en de goede verbindingen met containervervoer uit Antwerpen en Rotterdam kan Moerdijk meerwaarde bieden aan het systeem van deze zeehavens.

Daar verbinden we uiteraard wel de voorwaarde aan dat People, Planet en Profit een natuurlijk evenwicht moeten vormen. 

Minister Eric Wiebes 
Minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes
‘Zuidwest-Nederland krijgt impuls'

Zuidwest-Nederland profileert zich steeds sterker als een echte piek in de delta. De strategische ligging tussen de wereldhavens Antwerpen en Rotterdam maakt dat het logistieke bedrijfsleven zich meer en meer in deze regio wil vestigen. Tevens is West-Brabant door het vakblad "Logistiek" benoemd tot nationale logistieke hotspot. Daarbij is de samenwerking tussen West-Brabant en Zeeland genoemd als positief element.

De ontwikkeling van een Logistiek Park in Moerdijk maakt het mogelijk om logistieke bedrijven te concentreren op één terrein. Hierdoor kunnen, door het combineren van activiteiten, nieuwe duurzame logistieke concepten worden toegepast. Momenteel wordt in nauwe samenwerking door de provincie Noord-Brabant, de gemeente en het Rijk bekeken hoe deze plannen te realiseren zijn. Een groot winstpunt is dat de verschillende partijen de kansen gezamenlijk onderschrijven. Juist door samenwerking is er meer mogelijk, niet alleen wat betreft economische ontwikkeling, maar ook richting verbetering van de leefomgeving.