1. Ontwikkeling Logistiek Park Moerdijk
  2. Intensievere benutting industrieterrein Moerdijk
  3. Inrichting Waterfront Moerdijk
  4. Leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek
  5. Inrichting stationsgebied Lage Zwaluwe
  6. Herinrichting bedrijventerrein Klundert
  7. Herontwikkeling Huizersdijk-Zuid Zevenbergen
  8. Ontwikkeling Noordrand Zevenbergen
  9. 825 extra woningen (diverse locaties)
1
2
3
4
5
6
7
8
SLUITEN X

Ontwikkeling Logistiek Park Moerdijk

'Een duurzame impuls voor economie en werkgelegenheid'

Dankzij strategische ligging is Moerdijk de plaats voor het Logistiek Park Moerdijk. Op het Logistiek Park Moerdijk komen hoofdzakelijk bedrijven groter dan 5 hectare die zich bezig houden met logistieke activiteiten. Er komen met nadruk geen bedrijven uit de hoogste milieucategorieën op het Logistiek Park Moerdijk. De gemeente en provincie richten zich op een duurzaam Logistiek Park. Zowel bij de aanleg als in het gebruik wordt op een inventieve en zuinige manier met energieverbruik omgesprongen. Het Logistiek Park Moerdijk levert zo'n 6000-9000 extra arbeidsplaatsen op.

Meer informatie?
Provincie Noord-Brabant
Projectleider Pleunie Josseaud
Telefoon: 073 - 681 28 12

SLUITEN X

Intensievere benutting industrieterrein Moerdijk

'Het juiste bedrijf op de juiste plaats'

Het grondbeleid van het industrieterrein Moerdijk is geënt op het juiste bedrijf op de juiste plaats en zet bedrijven in zware milieucategorieën of met grote risicocirkels bij elkaar. Dat komt omdat chemische bedrijven moeten voldoen aan strenge(re) wetgeving op het gebied van veiligheid en milieu. Om aan de vraag te voldoen zijn er van Shell gronden aangekocht. Daarom blijven de hectares van het Logistiek Park Moerdijk beperkt tot 150 hectare netto uitgeefbaar..

Meer informatie?
Havenschap Moerdijk
Projectleider: Wiebe van der Vlugt
Telefoon: 0168 - 38 88 88

SLUITEN X

Inrichting Waterfront Moerdijk

'Wonen en verblijven aan het water'

Bij het dorp Moerdijk ligt een haven, momenteel grotendeels in gebruik voor de beroepsvaart. Het gebied heeft u een weinig aantrekkelijke uitstraling en de aanwezige bedrijven veroorzaken geluids- en verkeershinder. Het plan is om, als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Moerdijk MeerMogelijk, het Waterfront te herontwikkelen en sfeervoller te maken. bouw, recreatie en kleinschalige bedrijvigheid gericht op het water zijn daarbij de bouwstenen.

Meer informatie?
Gemeente Moerdijk
Projectleider András Incze
Telefoon: 0168 - 37 35 61

Stand van zaken

Algemeen:
De gemeenteraad heeft in december 2012 het Plan van Aanpak Waterfront Moerdijk vastgesteld. Daarmee is duidelijkheid ontstaan over de procesaanpak en planning.

Kortetermijnsmaatregelen:
In samenspraak met een brede vertegenwoordiging vanuit het dorp is gekomen tot een pakket aan kortetermijnsmaatregelen, die de aanblik en beleving van het havengebied moeten verbeteren. Dit maatregelenpakket, waarmee zo'n € 180.000 excl. BTW gemoeid is, bestaat uit:
- de aanleg van een schelpenpad vanuit de linkeroever van de haven tot en met de toegang tot natuurgebied de Appelzak;
- de aanleg van een brug over de watergang bij de toegang tot de Appelzak;
- het aanbrengen van meerdere nostalgische lichtmasten rond de haven, alsmede op een deel van het nieuwe schelpenpad;
- het wegzetten van een aantal (picknick)banken aan het schelpenpad;
- het beplanten met groen van de oostzijde van de haven, met name het gedeelte bij de loods van Jongeneel, inclusief een aantal bomen. Vanwege de bestaande kabels- en leidingenstrook die hier loopt is het aanbrengen van bomen op dit moment beperkt tot 4 stuks op het meest brede gedeelte;
- het planten van twee grote bomen aan de koppen van de haven in combinatie met een groenperkje;

Het maatregelenpakket is eind juli afgerond.

Eindsituatie:

Met ingang van april start de totstandkoming van een gebiedsplan voor de kern Moerdijk. Bij de uitwerking van het gebiedsplan zal ook een aantal keuzes moeten worden gemaakt door het dorp die van invloed zijn op de omvang van de ontwikkeling van het havengebied. Vervolgens zal de gekozen lijn verder worden uitgewerkt in samenspraak met de brede vertegenwoordiging vanuit het dorp.


Documentatie

11 juli 2017: E-mail - Sonderingen Waterfront Moerdijk
23 maart 2017: E-mail - Stand van zaken Waterfront Moerdijk
26 januari 2017: E-mail - Stand van zaken Waterfront Moerdijk
16 november 2016: Verslag overleg belanghebbenden
9 november 2016: E-mail - Overleg belanghebbenden Waterfront Moerdijk 16-11-16
13 juli 2016: Verslag - Overleg belanghebbenden i.r.t. Waterfront Moerdijk
18 mei 2016: Verslag - Overleg belanghebbenden i.r.t. Waterfront Moerdijk
6 mei 2016: E-mail - Stand van zaken Waterfront Moerdijk
11 maart 2016: E-mail - Stavaza waterfront Moerdijk
5 februari 2016: E-mail - Stand van zaken Waterfront Moerdijk
10 november 2015: E-mail - Stand van zaken Waterfront Moerdijk
4 november 2015: E-mail - Verkoopbord Ballast Nedam waterfront
15 oktober 2015: E-mail - Vergroening hekwerk MvO
30 juli 2015: E-mail - Laatste stand van zaken kortetermijnsmaatregelen havengebied Moerdijk
9 juli 2015: E-mail - Update kortetermijnsmaatregelen haven Moerdijk
17 juni 2015: Verslag - Overleg kortetermijnsmaatregelen havengebied Moerdijk
8 juni 2015: E-mail - Stand van zaken kortetermijnsmaatregelen haven Moerdijk
17 april 2015: E-mail - Stand van zaken kortetermijnsmaatregelen haven Moerdijk
10 maart 2015: Verslag - Overleg kortetermijnsmaatregelen havengebied Moerdijk
05 maart 2015: E-mail - Huiswerk kortetermijnsmaatregelen haven Moerdijk
20 januari 2015: Verslag - Overleg kortetermijnsmaatregelen havengebied Moerdijk
09 oktober 2008: Presentatie informatieavond
29 mei 2008: Haalbaarheidsstudie Waterfront Moerdijk

SLUITEN X

Leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek

'Stop het sluipverkeer'

De leefbaarheid van de kern Zevenbergschen Hoek staat onder druk door het sluipverkeer A16. De route door het centrum wordt door velen gebruikt om de files op de A16 en A58 te omzeilen. Daarnaast is de veiligheid van de ontsluiting van het bedrijventerrein aan de Bloemendaalse Zeedijk een aandachtspunt. In het kader van Moerdijk MeerMogelijk wordt impuls in de leefbaarheid beoogd: minder overlast door auto's en vrachtverkeer en meer veiligheid voor fietsers en voetgangers.

Meer informatie?
Gemeente Moerdijk
Projectleider Huub Sens-Husson
Telefoon: 0168 - 37 34 40

Stand van zaken

In 2012 is besloten om niet over te gaan tot aankoop van het voormalig Campinaterrein aan de Bloemendaalse Zeedijk. In plaats daarvan zal worden geïnvesteerd in maatregelen om het sluipverkeer door de kern van en naar de A16 te minimaliseren en de ontsluiting van de bedrijvigheid aan de Bloemendaalse Zeedijk veiliger te laten plaatsvinden.

In het voorjaar van 2013 is daarvoor een verkeersstudie door het college vastgesteld. In 2013 is deze verkeersstudie verder uitgewerkt in samenspraak met 3 werkgroepen. Daarin werken omwonenden en belangenvertegenwoordigers mee aan het in beeld brengen van ontwerpvarianten voor de verschillende routes. Het gaat daarbij om de route Hoge Zeedijk-Gelderseweg, de route Driehoefijzerstraat-Hoofdstraat en de route De Vlijt-Bloemendaalse Zeedijk.

Eind 2013 is besloten om het proces aan te passen en zodoende meer ruimte te bieden voor verschillende varianten. In de tweede helft van 2014 zijn deze varianten verder uitgewerkt en gewogen op basis van financiële, milieukundige, sociale en verkeerstechnische aspecten. November 2014 is de gemeenteraad akkoord gegaan met een pakket aan maatregelen. Vervolgens is de eerste fase van de werkzaamheden (routes 1 & 2) civieltechnische uitgewerkt.

Begin 2016 is de eerste maatregel van kracht geworden, namelijk het plaatsen van verbodsborden voor vrachtwagen voor een groot deel van de kern. Rond de zomer van 2016 heeft aannemer Heijmans de eerste twee maatregelen, namelijk het herinrichten van route 1, de Geldersedijk en het herinrichten van voor route 2, De Vlijt uitgevoerd. Met deze twee maatregelen wordt het sluipverkeer niet geweerd, daar is meer voor nodig. Met het sluitstuk van de maatregelen, de herinrichting van route 3, Driehoefijzersstraat - Hoofdstraat, is eind 2016 gestart met het samen met het dorp definitief maken van het ontwerp van die route.

Februari 2018: stand van zaken
De gemeenteraad heeft het budget voor het definitief ontwerp goedgekeurd. De uitvoering van de werkzaamheden is in voorbereiding, half februari worden de bestaande bomen in de Hoofdstraat verplaatst & wordt begonnen met de eerste nutswerkzaamheden. Alle werkzaamheden bij elkaar zullen in totaal ruim 1 jaar duren.

 

Planning

Week 8 2018 Verplaatsen bomen in de Hoofdstraat 
Half maart 2018 Definitieve selectie aannemer
Half / eind maart  Informatiebijeenkomst voor het dorp  
Half / eind maart  Start werkzaamheden in de Hoofdstraat  
Na bouwvak 2018  Start werkzaamheden in de Driehoefijzersstraat, einde werkzaamheden Hoofdstraat  
Eind 2018 / begin 2019  Verwacht einde werkzaamheden

 


Documentatie

29 september 2017: Definitief ontwerp herinrichting Hoofdstraat Zevenbergschen Hoek
12 december 2016: Ontwerp Route 3 Driehoefijzersstraat-Hoofdstraat
21 juni 2016: Omleidingsroute Zevenbergschen Hoek
14 oktober 2015: Maatregelenpakket Leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek deel 1
2 januari 2013: Verkeersstudie Zevenbergschen Hoek

SLUITEN X

Inrichting stationsgebied Lage Zwaluwe

'Regionaal transferium als strategisch knooppunt voor verkeer en bedrijvigheid'

Het huidige station van Lage-Zwaluwe maakt een verlaten indruk. De belangrijkste kansen voor het gebied komen voort uit de strategische ligging aan de A16 en het spoor, en de relatie met het aan te leggen Logistiek Park Moerdijk en het havengebied. Als eerste als transferium (een op- en overstapplaats tussen auto, trein en bus) dat enerzijds aansluit op het Logistiek Park Moerdijk, het havengebied en de rest van de gemeente en dat anderzijds een strategische knooppunt vormt voor personenvervoer naar de Randstad, Breda en over de grens. Daarnaast wordt er een duidelijke verbinding gelegd met het Logistiek Park Moerdijk door logistieke supportdiensten een plek te bieden. Een derde mogelijke functie voor het stationsgebied is hoogwaardige bedrijvigheid.

Meer informatie?
Gemeente Moerdijk
Projectleider Huub Sens-Husson
Telefoon: 0168 - 37 34 40


Stand van zaken

De haalbaarheidsstudie voor de ontwikkeling van het Stationsgebied Lage Zwaluwe wordt momenteel uitgevoerd. In de haalbaarheidsstudie wordt gekeken naar ruimte, milieu, stedenbouw, verkeer, veiligheid en exploitatie.

Het college heeft op 2 mei 2017 ingestemd met de ruimtelijke haalbaarheid van het project, door middel van het instemmen met de haalbaarheidsstudie voor dit onderdeel. Dit besluit vormt de basis van de verdere studie naar de maatschappelijke & financiële haalbaarheid. De financiële haalbaarheid is onder andere afhankelijk van de afspraken die gemaakt worden met de grondeigenaren in het plangebied. En ook de omgeving wordt betrokken bij de studie naar de haalbaarheid.

Naar verwachting zijn deze studies begin 2018 afgerond, waarna de gemeenteraad definitief kan besluiten over de algehele haalbaarheid van het project. Wanneer de raad positief besluit, dan start de ontwerpfase van het project. In die fase wordt onder andere het planologische traject doorlopen.


Documentatie

24 april 2017: Gebiedsvisie Stationsgebied Lage Zwaluwe 

SLUITEN X

Herinrichting bedrijventerrein Klundert

'Rustiger en veiliger'

Het transportbedrijf Leijten is uitgekocht door de gemeente en gaat weg uit de kern Klundert. Voor de bewoners betekent dit rustiger en veiliger wonen in Klundert. De locatie wordt herontwikkeld en er wordt gezocht naar gepaste functies bijvoorbeeld in de vorm van woon-werkkavels.

Meer informatie?
Gemeente Moerdijk
Projectleider Huub Sens-Husson
Telefoon: 0168 - 37 34 40


Stand van zaken


De locatie aan de Schansweg is in 2011 door de gemeente verworven. Het transportbedrijf is inmiddels verhuisd naar een andere locatie. In 2014 vindt de afweging plaats voor de herontwikkeling van de betreffende gronden. Deze afweging maakt onderdeel uit van project 172 Lokale Bedrijventerreinen. Definitieve besluitvorming daarover heeft september 2014 plaatsgevonden. Vervolgens kan een herontwikkeling van deze locatie worden opgestart. Om dit mogelijk te maken is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig.
SLUITEN X

Herontwikkeling Huizersdijk-Zuid Zevenbergen

'Verkeersveiligheid voorop'

Het opnieuw inrichten van het bedrijventerrein Huizersdijk Zevenbergen leidt tot een veiligere verkeerssituatie voor met name schoolgaande jeugd en biedt kansen voor wonen en recreëren aan het water.

Meer informatie?
Gemeente Moerdijk
Projectleider Huub Sens-Husson
Telefoon: 0168 - 37 34 40


Stand van zaken

Met transportbedrijf Mulders is overeenstemming bereikt over de uitplaatsing van het bedrijf. Uiterlijk 1 december 2018 wordt het terrein aan de gemeente geleverd. De kansen voor wonen en recreëren worden momenteel onderzocht, zodat de herontwikkeling na oplevering voortvarend opgepakt kan worden. Doel is om de herontwikkeling voor 2025 te realiseren.
SLUITEN X

Ontwikkeling Noordrand Zevenbergen

'Rust, ruimte en recreatie voor Zevenbergen'

Het centrum van Zevenbergen ondergaat een metamorfose dankzij de keus van de raad voor het scenario frisse wind in het masterplan voor Zevenbergen. Moerdijk MeerMogelijk haakt aan op de ingeslagen weg van het aantrekkelijker maken van de kern Zevenbergen. Het moet er beter recreëren, wonen en werken zijn. De verplaatsing van Caldic draagt daar natuurlijk stevig aan bij, maar ook de noordelijke randweg, de omlegging van de provinciale weg N285, gaat veel hinder in de vorm van doorgaand verkeer afvangen. Het vrijkomende terrein binnen de nieuwe Noordrand kan ruimte bieden voor onder meer recreatie.

Meer informatie?
Gemeente Moerdijk
Projectleider Marleen Zantingh
Telefoon: 0168 - 37 35 96


Stand van zaken


De ontwikkeling van de noordzijde van Zevenbergen maakt deel uit van de groeiambitie van de gemeente Moerdijk. In de gemeente wordt groei van grootschalige bedrijvigheid afgestemd met verbetering van de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. De Noordelijke randweg Zevenbergen is een belangrijke schakel in het geheel.

De Noordelijke randweg Zevenbergen
De randweg wordt een 80-km weg en loopt met een boog om het noordelijke gedeelte van Zevenbergen heen. Er komen in totaal drie rotondes; de westelijke rotonde sluit de randweg aan op de provinciale weg N285, de middelste rotonde maakt ontsluiting mogelijk voor het te ontwikkelen gebied Zevenbergen Noord. En de bestaande oostelijke rotonde verbindt de randweg met de provinciale weg N285 en de Oostrand (N389). Het tracé voorziet in een brug over de Roode Vaart, met een doorvaarhoogte van 7,20m om de scheepvaart op de Roode Vaart en het verkeer op de Koekoeksedijk en Schansdijk te faciliteren. Voor de kruising met de Achterdijk is een halfverdiepte onderdoorgang voorzien. Voor de aanleg van de weg moeten drie woningen op de Achterdijk wijken. Over de spoorlijn Lage Zwaluwe - Roosendaal komt een viaduct.

Bestemmingsplan en milieueffectrapport
Om de Noordelijke randweg Zevenbergen aan te kunnen leggen, moet het tracé van de weg planologisch worden vastgelegd in een bestemmingsplan. Onderdeel van de bestemmingsplanprocedure is het doorlopen van een m.e.r.-procedure. In een milieueffectrapportage (MER) worden de resultaten opgenomen van milieuonderzoek naar de effecten die de nieuwe weg heeft voor mens, milieu en omgeving. In mei 2017 heeft de gemeente een positief toetsingsadvies van de commissie voor de milieueffectrapportage ontvangen op het milieueffect rapport Noordelijke randweg Zevenbergen.

Het voorkeurstracé van de randweg is vastgelegd in het bestemmingsplan Noordelijke randweg Zevenbergen. Dit bestemmingsplan ligt samen met de milieueffectrapportage op 2 november 2017 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad van Moerdijk.

Samenwerking
De gemeente Moerdijk en de provincie Noord-Brabant werken nauw samen bij het doorlopen van de planologische procedures (m.e.r. en bestemmingsplan), waarbij de gemeente de trekkersrol vervult.

Planning & vervolg
Zodra de planologische procedure is afgerond kan daarna worden begonnen met de aanleg van de nieuwe provinciale weg. Als de nieuwe provinciale weg in gebruik is genomen, kan de oude provinciale weg N285 worden ‘afgeschaald'. Dat wil zeggen dat de weg wordt ingericht als een gemeentelijke weg. Die nieuwe inrichting en de bijbehorende ontwikkeling van het gebied ‘Zevenbergen Noord', dat dan binnen de Noordelijke randweg valt, wordt ook herontwikkeld. Hiervoor is een gebiedsvisie opgesteld in opdracht van marktpartij Koekoek II B.V. Stedenbouwkundige Riek Bakker heeft in overleg met bewoners en ondernemers uit de omgeving de visie vormgegeven. Deze visie is in maart 2017 vastgesteld door de gemeenteraad van Moerdijk.Documentatie

22 november 2017: Bestemmingsplan Noordelijke Randweg
22 november 2017: Bestemmingsplan Noordelijke Randweg - Bijlagenbundel
22 november 2017: Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
21 februari 2017: Video Noordelijke randweg
10 februari 2017: Digitale kaart met tracé Noordelijke randweg 
1 februari 2017: Ontwerpbestemmingsplan Noordelijke randweg Zevenbergen
1 februari 2017: Ontwerpbestemmingsplan Noordelijke randweg Zevenbergen - Bijlagenbundel
1 februari 2017: MER Noordelijke randweg Zevenbergen
7 juni 2016: Voorontwerp bestemmingsplan Noordelijke randweg Zevenbergen
7 juni 2016: Voorontwerp bestemmingsplan Noordelijke randweg Zevenbergen - Bijlagenbundel
25 april 2013: Kadernotitie Reikwijdte & Detailniveau MER Noordelijke randweg Zevenbergen
15 februari 2013: Advies Commissie m.e.r. Noordelijke randweg Zevenbergen
28 november 2012: Notitie Reikwijdte en Detailniveau Noordelijke Randweg Zevenbergen
31 mei 2011: Plan van aanpak Noordelijke randweg Zevenbergen
24 november 2008: Intentieverklaring Noordrand Zevenbergen
24 november 2008: Presentatie intentieverklaring Noordrand Zevenbergen
15 mei 2008: Visiedocument noordkant Zevenbergen

SLUITEN X

825 extra woningen (diverse locaties)

'Moerdijk meer mensen'

De negen plannen samen trekken nieuwe inwoners aan. Daarvoor moet voldoende huisvesting beschikbaar zijn. Daarom worden er verspreid over de gehele gemeente in alle kernen en in alle prijssegmenten 825 extra woningen gebouwd. Hierdoor komen wonen en werken in balans en is het voorzieningenniveau gewaarborgd.

Meer informatie?
Gemeente Moerdijk
Projectleider Huub Sens-Husson
Telefoon: 0168 - 37 34 40